Jedną z zasadniczych barier, utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej właścicielom małych i średnich firm jest brak płynności finansowej. W jej utrzymaniu pomagają fundusze pożyczkowe i poręczeń kredytowych, działające przy Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Z dokonanego właśnie podsumowania ubiegłorocznej aktywności spółki w tym obszarze wynika, że rośnie zainteresowanie większością proponowanych form wsparcia.

 

Spółka dysponowała na koniec 2016 roku trzema  funduszami pożyczkowymi. Na największą skalę działał Fundusz Pożyczkowo-Restrukturyzacyjny, w ramach którego
w 2016 r. spółka udzieliła 35 pożyczek, angażując kapitał ponad  5.100 tys. zł.
W stosunku  do roku poprzedniego  odnotowano dwukrotny wzrost liczby pożyczkobiorców oraz trzykrotny w stosunku do wielkości wsparcia. Korzystali z niego głównie mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność od co najmniej pół roku, którzy tworzyli nowe miejsca pracy. Pożyczek udzielono też wspólnotom mieszkaniowym. Warto podkreślić, że ten fundusz od czasu powołania pozwolił Agencji udzielić blisko 350 pożyczek na  kwotę prawie 39 mln, co posłużyło utworzeniu 375 miejsc pracy. Pożyczkobiorcy przeznaczyli otrzymane środki także na sfinansowanie remontów, inwestycji, zakupy środków trwałych i produktów, a wspólnoty mieszkaniowe na inwestycje i remonty infrastruktury mieszkaniowej.

Przedsiębiorcy korzystali z Funduszu Pożyczkowego „Odbudowa i rozwój”. Tutaj maksymalna kwota pożyczki wynosi 250.000,00 zł., oprocentowanie to 0,7  stopy redyskonta weksli. Z tego funduszu korzystały firmy mikro, małe i średnie, które realizowały inwestycje na terenie województwa małopolskiego. W ramach „Odbudowy i rozwoju” w 2016 r. TARR  udzieliła 16 pożyczek na kwotę blisko 1.300 tys. zł. Od momentu rozpoczęcia działalności fundusz ten udzielił blisko 60 pożyczek, na łączną kwotę ponad 8.5 mln   

Mikro i mali przedsiębiorcy z terenu Małopolski, którzy dokonywali  zakupu środków trwałych i towarów, realizowali inwestycje i remonty oraz rozwijali lub rozpoczynali działalność mogli też korzystać z Funduszu Pożyczkowego.  Ponieważ to rozwiązanie wykorzystywali przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, a więc bez tzw. historii kredytowej, można uznać, że wypłacone pożyczki posłużyły utworzeniu miejsc pracy, bądź ich utrzymaniu. W 2016 r. w ramach tego funduszu TARR udzieliła 9 pożyczek na łączną kwotę 255 tys.  zł. Od początku działalności Fundusz Pożyczkowy udzielił 165 pożyczek na łączną kwotę ponad 7 mln  zł.

Przedsiębiorcy, którzy posiadali zdolność kredytową, lecz nie mieli wystarczających zabezpieczeń, korzystali z dwóch  funduszy: Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu  Poręczeń Kredytowych „Małopolskie Inwestycje” w ramach unijnego programu MRPO.
W sumie w ubiegłym roku to rozwiązanie zastosowano 22 razy, na kwotę blisko  2.300 tys. zł. Od początku działalności  TARR udzieliła w ramach dwóch Funduszy w sumie  blisko 650 poręczeń, na łączną kwotę ponad 64 mln zł. Dodajmy, że realizacja przedsięwzięć stymulujących rozwój gospodarczy regionu, jak również konsolidacja lokalnych środowisk gospodarczych to jedne z zasadniczych zadań Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.

INNOWACJA

Audioprzewodniki to produkty innowacyjne.
Można je wykorzystywać wielokrotnie
w zależności od potrzeb.
Np. na ich podstawie redagować foldery promocyjne lub treść witryny internetowej.

KONTAKT

Zadzwoń
+48 509 024 417